SAU RESPONSIBLE FOR LÀ GÌ

Để thường xuyên chuyên đề tự vựng của glossesweb.com sẽ đem lại cho các bạn vô số mọi từ bắt đầu trong tiếng Anh với ở nội dung bài viết này bọn chúng mình sẽ trình làng đến chúng ta biết “ responsible for" trong có nghĩa là gì và các thông tin về từ new đó, những ví dụ liên quan đến “responsible for” .Có lẽ “responsible for” không hề là trường đoản cú mới xa lạ gì với một số bạn đọc, vậy tuy nhiên vẫn có một vài bạn không biết “responsible for” tức là gì. Vậy ao ước biết “responsible for” tức là gì thì hãy kéo xuống bên dưới đây để có thêm kỹ năng về “responsible for”! thuộc kéo xuống nhằm theo dõi nội dung bài viết về “ responsible for” nhé!

 

1. “responsible for” có nghĩa là gì? 

 

Tiếng Anh: responsible for

Tiếng Việt: chịu trách nhiệm về

 

(hình hình ảnh minh họa)

 

“Responsible for” là 1 trong những cụm từ của tính tự “responsible” 

Responsible for được phiên âm quốc tế theo chuẩn chỉnh IPA là: 

UK /rɪˈspɒn.sə.bəl fɔːr/ US /rɪˈspɑːn.sə.bəl fɔːr/

 

2. Các dạng cấu tạo và giải pháp dùng của “ responsible for” trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Sau responsible for là gì

 

(hình hình ảnh minh họa)

 

“ Responsible for” gồm có các kết cấu như bên dưới đây:

be responsible for sb/sth/doing sth: bao gồm quyền kiểm soát và điều hành và quyền hạn so với một cái gì đó hoặc một người nào đó cùng nghĩa vụ chăm lo nó, anh ta hoặc cô ta.

Ví dụ:

Dant is directly responsible for the efficient running of the office.Dant phụ trách trực tiếp về vấn đề vận hành công dụng văn phòng. His department is responsible for overseeing the councils.Bộ phận của anh ấy ấy chịu trách nhiệm tính toán các hội đồng. Council employees are responsible for the upkeep of the gardens.Các nhân viên cấp dưới của hội đồng chịu trách nhiệm âu yếm các khu vực vườn. The Forestry Commission is responsible for preserving over 4 million acres of woodland.Ủy ban Lâm nghiệp chịu trách nhiệm bảo tồn rộng 5 triệu mẫu đất rừng. She is responsible for the council's waste management department.Cô ấy chịu trách nhiệm về thành phần quản lý chất thải của hội đồng.

 

be responsible for your actions: kiểm soát bạn dạng thân để bạn cũng có thể bị đổ lỗi một cách công bình cho những hành vi xấu của mình.

Ví dụ: 

The defendant was depressed và therefore not fully responsible for her own actions.Bị cáo bị trầm tính và cho nên vì thế không trọn vẹn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Although she was ill at the time, she was still responsible for her actions.Mặc dù cơ hội đó cô sẽ bị ốm nhưng cô vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

 

 be responsible for sth/doing sth: còn sở hữu nghĩa là: biến chuyển người gây nên điều nào đấy xảy ra, đặc biệt là điều nào đó tồi tệ

Ví dụ:

Who is responsible for this terrible mess?Ai phải phụ trách cho vụ lộn xộn khủng khiếp này? Last week's bad weather was responsible for the crop failure.Thời máu xấu của tuần trước là tại sao dẫn mang lại mất mùa. Those responsible for these crimes must be brought to lớn court & punished.Những kẻ chịu trách nhiệm về những tội ác này nên bị đưa ra tòa cùng bị trừng phạt. The oto is responsible for causing a lot of damage lớn our environment.Chiếc xe có trách nhiệm gây ra không hề ít thiệt hại cho môi trường thiên nhiên của bọn chúng ta. The police seem certain that they will find the people responsible for the attack.Cảnh sát tất cả vẻ chắc chắn là rằng họ đang tìm ra hầu hết người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.  He was responsible for causing the accident.

Xem thêm:

Anh ấy phải phụ trách về việc tạo ra vụ tai nạn. 

 

3. Các kết cấu từ liên quan đến “ Responsible for - chịu trách nhiệm” trong giờ Anh.

 

(hình hình ảnh minh họa)

 

to be responsible for sth được gọi là: chịu trách nhiệm về mẫu gì

to be accountable for sth được phát âm là: phụ trách về việc gì

Ví dụ:

The recent tax reforms have made government more accountable for its spending.Những cải cách thuế vừa mới đây đã khiến cho chính phủ có trách nhiệm hơn đối với giá thành của mình. Linda knew she would be held accountable for any flaws in the programming.Linda biết mình đã phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót như thế nào trong chương trình.

 

to be liable for sth được gọi là: chịu trách nhiệm về vật gì (thường là trọng trách pháp lý)

Ví dụ:

The sellers were liable for all the damage.Người phân phối phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại.  She is still liable for repaying her student loan.Cô ấy vẫn phải phụ trách trả khoản vay sv của mình. If they thua trận the case they may be liable for the costs of the whole trial.Nếu họ thua kiện, họ có thể phải chịu giá thành cho toàn bộ phiên tòa.

 

to be in charge of sth: chịu trách nhiệm về mẫu gì

Ví dụ:

The teacher put her in charge of organizing the project.Giáo viên giao cô ấy chịu trách nhiệm tổ chức dự án.

 

to be accountable to lớn sb được phát âm là: phụ trách với ai

Ví dụ:

Alex is accountable only lớn the managing director.Alex chỉ phụ trách trước người có quyền lực cao điều hành. Politicians should be accountable to lớn the public who elected them.Các thiết yếu trị gia phải phụ trách trước công chúng đã thai ra họ. The CEO is ultimately accountable khổng lồ the board of directors.Giám đốc điều hành ở đầu cuối phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản lí trị.

 

to take charge of sth hoặc to lớn take the full responsibility for sth được hiểu là: nhấn lấy trách nhiệm

Ví dụ:

He took charge of the project and made sure it was finished on time.Anh ấy phụ trách dự án công trình và bảo vệ rằng nó đã chấm dứt đúng thời hạn.

 

Trên đấy là những kiến thức liên quan mang đến “ responsible for” là gì? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết về “ responsible for” có nghĩa là gì của glossesweb.com