GIỚI TỪ ĐI VỚI COME

các bạn học ngữ pháp tiếng Anh như thế nào? Có thường xuyên không? Đến cùng với glossesweb.com để được luyện những bài học tập ngữ pháp, giúp bạn nâng cấp trình độ hiệu quả. Bài học hôm nay, công ty chúng tôi xin share tới các bạn đó là 35 các động từ giờ đồng hồ Anh với “Come”.

Bạn đang xem: Giới từ đi với come

=> Các cấu trúc tiếng Anh cơ bản đi cùng với “to do” buộc phải biết

=> 22 cụm động từ giờ đồng hồ Anh cùng với look

=> cách sư dụng “câu wish”

*

35 nhiều động từ tiếng Anh cùng với “Come”

- Come aboard – /kʌm. əˈbɔːrd/: lên tàu

- Come about – /kʌm.əˈbaʊt/ / : xảy ra, đổi chiều

- Come across – /kʌm. əˈkrɑːs/: vô tình gặp

- Come after – /kʌm.ˈæf.tɚ/: theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

- Come again – /kʌm.əˈɡen/ : trở lại

- Come against – /kʌm.əˈɡenst/: chạm phải, va phải

- Come along – /kʌm. əˈlɑːŋ/: đi cùng, xúc tiến, cút đi

- Come apart – /kʌm. əˈpɑːrt/: tách khỏi, rời ra

- Come around – /kʌm.əˈraʊnd/: đi quanh, làm cho tươi lại, đến thăm, đạt tới, xông vào

- Come at – /kʌm.ˈ æt/: đạt tới, đến được, vắt được, thấy

- Come away – /kʌm.əˈweɪ/: đi xa, tách ra

- Come back – /kʌm.bæk/: trở lại, được ghi nhớ lại, cải lại

- Come before – /kʌm.bɪˈfɔːr/: mang lại trước

- Come between – /kʌm.bɪˈtwiːn/: đứng giữa, can thiệp vào

- Come by – /kʌm.baɪ/: đến bằng cách, đi qua, tất cả được, cài đặt tậu

- Come clean – /kʌm.kliːn/: thú nhận

- Come down – /kʌm. Daʊn/: xuống, sụp đổ, được truyền lại

- Come down on – /kʌm. Daʊn.ɑːn/: mắng nhiếc, trừng phạt

- Come down with – /kʌm.daʊn. Wɪð/: góp tiền, bị ốm

- Come easy to – / kʌm ˈiː.zi tu/: không khó khăn khăn đối với ai

- Come forward – /ˈfɔːr.wɚd/: đứng ra, xung phong

- Come from – /kʌm.ˈfɔː.wəd/: mang lại từ, sinh ra

- Come full ahead – /kʌm.fʊl.əˈhed/: tiến hết tốc độ

- Come in – /kʌm.ɪn/: đi vào, về đích, dưng lên, bắt đầu, tỏ ra

- Come in for – /kʌm.ɪn.fɔːr/: gồm phần, dấn được

- Come into – /kʌm.ˈɪn.tuː/: ra đời, thừa hưởng

- Come into account – /kʌm.ˈɪn.tuː.əˈkaʊnt/: được xem đến

- Come into effect – /kʌm.ˈɪn.tu.əˈfekt/: gồm hiệu lực

- Come into existence – /kʌm.ˈɪn.tu.ɪɡˈzɪs.təns/: ra đời, hình thành

- Come into force – /kʌm.ˈɪn.tu. Fɔːrs/: có hiệu lực

- Come on – / kʌm.ɑːn/: tiếp tục, đi tiếp, liên tiếp

- Come over – /kʌm .ˈoʊ.vɚ/: vượt (biển), băng (đồng…)

- Come round – /kʌm.ˈ raʊnd/: đi nhanh, đi vòng

- Come under – /kʌm .ˈʌn.dɚ/: rơi vào tình thế loại, bên trong loại

- Come up with – /kʌm.ˈ ʌp. Wɪð/: tìm kiếm ra, nảy ra

Ví dụ:

- When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

=> khi bạn tình cờ thấy từ mới, chúng ta phải tra chúng trong từ điển.

- Don’t let bad things come between us.

=> Đừng để các thứ xấu can nhiễu tới bọn chúng ta.

- My quái dị will come back at 6 pm.

=> Sếp của mình sẽ quay trở lại vào lúc 6 tiếng chiều.

- It’s about time traders came clean about this.

=> Đã mang đến lúc các nhà môi giới đề xuất thú nhấn về điều này.

- The price of oil has come down.

Xem thêm:

=> giá chỉ dầu đã bớt xuống.

- I come from Vietnam.

=> Tôi đến từ Việt Nam.

- He came in and sat down on the red chair.

=> Anh ấy đi vào và ngồi trên mẫu ghế đỏ.

- She came into a bit of money when her grandfather died.

=> Cô ấy vượt kế một lượng tiền rất nhỏ khi cha cô ấy qua đời.

- Fame and glory just not come easy.

=> danh tiếng và hào quang chưa đến dễ dàng.

- When vì chưng the new driving laws come into effect?

=> khi nào luật new về lái xe đi vào hiệu lực?

Phía trên là 35 cụm động từ giờ Anh cùng với “Come”, hi vọng sẽ hữu ích cho những bạn. Chúng ta có thể tìm hiểu cách học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trên website của glossesweb.com. Chúc chúng ta học tiếng Anh hiệu quả!